من پادشاهی خواه هستم

من پادشاهی خواه هستم ،من سلطنت طلب نیستم ٫ من جمهوری خواه نیستم ٫ من سرباز بیگانه در خانه نیستم ٫ پادشاهی ریشه سرزمین من است و با هر که با ریشه هایم دشمن باشد ٫ چنانکه فردوسی بزرگ گفت :

من او را دشمن و همکار اهریمن می دانم و همیشه به تکرار این پند را می خوانم : هر آنکس و ناکس که بر پادشاه دشمن است روانش پرستار اهریمن است !

پاینده و پیروز ایران پادشاهی برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید

Related Posts