اتحاد برای آزادی ایران

رژیم فاشیستی اسلامی از هیچ چیز به اندازه میهن دوستی ایرانیان،نمی ترسد چرا که میهن دوستی به معنای ستیز با هر که و هر چه که با ایران سر دشمنی داشته باشد و دشمن تر از رژیم اشغال گر تروریستی اسلامی پس کیست؟
میهن دوستی ما پایه های رژیم را به لرزه درآورده است، صدای هم میهنانمان باشیم به هر روشی که امکانش رو داریم.در بایکوت رسانه ای ،رسانه خودمان شویم. #FreeIRpoliticalPrisoners