این اهریمن زمان است

این اهریمن زمان است .
خونخواره رکس آبادان تا همین آبان .
افتخار بر گورهای بی نشان و فرزندان ایران را پای چوبه دار و یا در زندان و در خون جوانان ما شناور و خندان !
گویی که ایران را عید قربان کرده اند این دژخیمان تازی تبار .
آسیاب خون گرگان را تکرار در تکرار حتی برای روز مبادا و فرار خود ،،،،،،
مرگ را وعده گاه ایران و ایرانی کرده اند این تازی تباران .
اینان که در بهترین عید خود قربان میکنند بدان که با ایران و ایرانی چه میکنند !
ننگ هم حتی برایتان اندک میباشد
تف دو صد تف بر تو آئین پست و پیروان تو !
پاینده و پیروز ایران پادشاهی

پاینده ایران و ایرانی باغیرت
جاوید ایران شاهنشاهی