باید به که پناه برد از این همه درد ؟

باید به که پناه برد از این همه درد ؟
دردی که چون خوره به جانم افتاد !
ریشه هایم را به باد داد !
کاش گورکن تیشه را به دست فرهاد می داد !
داستان کشور من هست و ملت من !
داستان نامردان گندم فروش جو نما
داستان گرگهای نقاب پوش !
داستان امتی موج سوار و خودجوش و کفن پوش !
به که باید گفت این همه درد را ؟
به که باید گفت که چه کردند نامردان نامرد ٫ وارثان سهامدار بهمن سرد و سیاه ننگین ۵۷ ؟
به که باید پناه برد از این همه درد ؟
آهای نامردان ! آهای نامردان
ننگتان باد ٫ ننگ بر بهشت تان باد ٫ ننگ بر اندیشه ریشه شیعه پلیدتان باد ٫ ننگ بر اندیشه ریشه بنیانتان باد !
آهای ستایندگان فریبنده انسان ( آدم &هوا ) آهای پرستش کنندگان اندوه و سیاه و همیشه عزادار روضه خوان !
آهای وارثان گورهای انبوه بیشمار ٫
سوگند و سوگند به ایرانم به
آغاز پایانت سلام کن
من ایرانم ٫ تو ایرانی ٫ ما با پادشاه ایرانیم !
پاینده و پیروز ایران پادشاهی
برافراشته درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید