فرقه خونخوار

این فرقه خونخواره خلیفه شیعیان حاکم بر ایران همچنان آزادانه فرزندان دلیر ایران را با وقاحت از رکس آبادان و تا همین آبان ماه کشته و می‌کشند و خواهد کشت و فرزندان دلیر ایرانمان پای چوبه دار و یا در زندانند و اکنون زمان آن می‌باشد که من و تو و ما شویم و به پا خیزیم و بنیاد ریشه این اندیشه جمهوری و جمهوری خواهان سیاه سهامداران بهمن ۵۷ سرد ننگین را از بنیادش بر اندازیم و بگور تاریخ بسپاریم و فرزندان اسیر در بند دژخیمان فرقه خلیفه خونخواره شیعیان حاکم بر ایران را نجات بخشیم کنون سرنوشت این دلیران بدست من و شما می‌باشد! بیاد بسپارید که سکوت ما نشانه شراکت و همکاری با این دژخیمان در قتل فرزندان ایران می‌باشد سکوت و بی تفاوتی تو نشانه خیانت و همکاری در قتل فرزندان دلیر دربند ایران مان می‌باشد ! پاینده و پیروز ایران پادشاهی برافراشته باد درفش کاویانی سازمان نگهبانان ایران جاوید