پیوند پیوند

هموطنان ،ای وارثان این وطن ، تا سپیده گان خورشید جاودان
پیوند پیوند ،‌همگام و هم صدا ، راسخ واستوار و پیکار گر ، چون بابک لبخند زنان بر مرگ در صفی متحد و دشمن شکن باهم ، برای آزادی فرزندان دلیر ایران دربند فرقه اشغالگر تبهکاران خلیفه شیعیان حاکم بر امت .
پاینده و پیروز ایران پادشاهی
برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید