نه به واگذاری کشور به چین

بیطرفی = بیشرفی
بیتفاوتی = بی هویتی
نه به واگذاری کشور به چین

قانون اساسی اصل ۱۵۳ :
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، سیاسی و فرهنگ و ارتش ، و دیگر شئون کشور شود ، ممنوع است .

کجا هست ارتش بی غیرتی که که قسم خورده اند که تمامی ارضی را حفظ کند ؟
غیرت و شرف مردم ایرانی کجاست ؟

خائنین ۵۷، عرزشی ها و بسیجی ها و سپاه بی غیرتی که میگفتند ، شاه ، بحرین را داد ، رفت ! چرا امروز که ایران را بین چین و روسیه کومونیست تقسیم کرده‌اند، خفه غان گرفته‌اند ؟

آیا خلیج فارس و ایران ما امروز یک بابک خرمدین ، یا رئیس علی دلواری ، ستار خان ، آرش کمانگیر ، کاوه آهنگر و دیگری می‌طلبد؟
سخنم با مردان جنگ است ، مردان سپاه سه گانه این آب و خاک میهنمان است.
ای نظامیان با غیرت، آیا در سوگندنامه شما دفاع از آب و خاک و تمامیت ارضی ایران تاکید نشده، آیا در قانون اساسی کشور حضور ارتش بیگانه به هر عذر و بهانه ای مردود شمرده نشده؟ پس امروز چه بر سر تو آمده که اینچنین بی تفاوت شده اید؟
این مسئله دیگر نان و آب نیست، گرسنگی هموطنانت نیست که از آن چشم پوشی کنی.

آری امروز بر توی با شرف واجب است که از شرافت سربازی خود، که همانا پاسداری از مام میهن است دفاع کنی. بپا خیز و این ننگ ابدی را به خود راه مده. به یاد داشته باش، دیر زمانی نیست که یک میلیون شهید برای این آب و خاک به خون غلطیده اند و حتی زنده به گور شده‌اند .
در فردای ایران تو مسولیت این ننگ را به دوش خواهی کشید.

آلمان / فرانکفورت
سازمان نگهبانان ایران جاوید

پاینده ایران و ایرانی باشرف
جاوید ایران شاهنشاهی

#سازماننگهبانانایران_جاوید
#جاویدشاه