اطلاعیه سازمان درخصوص وقایع تجمع کلن و برخورد با پادشاهی خواهان

هممیهنان گرامی ،
همیشه ببینید چه گروهی، چه کسی فراخوان داده و اجازه پلیس گرفته .
در کلن فردی به اسم بهرام آبار که توده ای و ملا مصدقی است و در سال‌های ۵۳- ۵۷ در کنفدراسیون بوده ، امروز فراخوان میدهد و طیف پادشاهی راستین باید بداند که نباید آنجا شرکت کند.
فعالین به نماینده گی چه جناحی به یک فراخوان عکس العمل نشان میدهد.
امروز باید در جهت درست با
ایده او لوژی هموند و همسو حرکت کنیم .
افرادی که با سازمان نگهبانان ایران جاوید هموند هستند و میهندوست و پادشاهی خواهند ، از طرف سازمان نمیتوانند همکاری با خائنین و مزدوران داشته باشند ، مگر اینکه شخصا و از روی خواست شخصی رفته باشند .
برای افراد پادشاهی خواهی که در فراخوان کلن مورد تهدید و تمسخر و توهین مزدوران قرار گرفتند ، بسیار متاسفیم.

سازمان نگهبانان ایران جاوید در مدت ۴۱ سال گذشته فقط یک سازمان پادشاهی خواه بوده و با سازمانهای دیگر همسوئی ندارد.
خط سازمان ما مشخص است در مورد افرادی که به فراخوانهای دیگر میروند ، هیچگونه مسئولیتی نمیپذیریم .
معاون رسمی و حقوقی سازمان نگهبانان ایران جاوید و سازمان مشروطه پادشاهی پارلمانی

فرانکفورت / آلمان

نکته مهم : به فراخوانهای سازمان که فقط در این صفحه از طرف جناب خوشبنیانی و رویا عبدی پخش میشود توجه کنید !