فراخوان اعتراض ملی ایرانیان

فراخوان اعتراضی به فرقه تروریست و تبهکار برای جنایت علیه بشریت در ایران، کشتار بیرحمانه فرزندان ایران در طی ۴۱ سال ، و فروش مرزهای قانونی ایرانزمین به اربابان کومونیست چینی و روسی

در فرانکفورت روبروی راتهاوس:
‏Frankfurt Rathaus
‏Römerberg Platz
‏Um 17.00 Uhr am 25. Juli. 2020

پاینده ایران و ایرانی با هوییت
پیروزی نور بر تاریکی نزدیک است
جاوید ایران شاهنشاهی

‏⁧‫#سکوتجایزنیست‬⁩
‏⁧‫#پاینده_ایران‬⁩
#نهبهتکرار۱۹۱۹
#TheShadowOf1919
‏#FreeIRpoliticalPrisoners
#جاویدشاه
#بدونشاهزادههرگز
#بدونشاههرگز
#بدونپهلویهرگز
#بدوناوهرگز
‏#persiangulf
‏ #Iran
#آبان
#کنارک
#براندازم
#ایرانراپس_میگیریم‬⁩‬
‫⁧‫#خلیج_فارس‬⁩‬
‫⁧‫#تمامیت_ارضی‬⁩‬
‫⁧‫#پهلویسم‬⁩‬‬⁩‬
‫⁧‫⁧‫#رضاشاهروحت_شاه‬⁩ ‬ ‬
‫⁧‫#نور_پهلوی‬⁩‬
‫ ⁧‫#فرقه_تبهکار
#دیگربساست
#ایران
#فرقه_تبهکار
#پهلوی
#نافرمانی_مدنی
#شهبانو‬
#ارتشفدایملت
#ملتفدایارتش
#یکملتیکپرچمیکیکپادشاه