خانم مریم قجری

 خانم مریم قجری :
– پول را از عربستان سعودی میگیرید ، در عوض چه وعدهای به آنها میدهید ؟؟؟؟؟؟؟
– در زمان جنگ ایران با عراق ، از صدام حسین میلیون ها دلار گرفته و خیانتی که در جنگ ایران و عراق در خط مقدم به سربازان میهن ما داشتید. فراموش نکردهایم. مجاهدین خائن ستون پنجم شده و صدام و ارتش بعث را با گرفتن پول ، ساپورت نظامی و اطلاعاتی می‌کردند که علیه ارتش و نیروهای مردمی،، فرزندان راستین ایرانی که برای حفظ تمامیت ارضی و آب و خاک میجنگیدند ، به گلوله و توپ ببندند .
شما خائنین به ایران و مردمش ، ۳۷۰۰۰ سرباز بیگناه ایرانی را مجاهدین به قتل رساندند و با دشمنان دیرینه ایران ، همکاری کردند.

کم نیست ، خیانتی که در دوران پهلوی دوم در برابر مردم انجام دادید .، علیه شاه و نظامی که ایران و ایرانی را به افتخار جهانی رسانده بود.
تا تبلیغ برای آخوندها و گنده کردن آقای خمینی برای در دست گرفتن حکومت و عنقلاب و بنی صدر خائن را به عنوان نفوذ در کنار خمینی گذاشتید.

مجاهدین خلق این مارکسیست‌های عسلامی ،
گروهی رادیکال بوده و هستند که هزاران برابر از رژیم جمهوری فقیه ، تمامیت خواه تر و ضدایرانی تر و جنایتکارتر هستند. ،

با کدام شرف و هوییت این حرفهای مسخره را حفظ کرده و میگوئید.
احمق تر و خائن تر از شما ، همان کسانی که در آن سالن نشسته و پول گرفته‌اند که برای شما دست بزنند.
ایران و ایرانی با شرف به شما ها هیچ احتیاجی ندارد.
من یک زن ایرانیم و صدای مردم ستم دیده ایرانم .
بروید پیش شوهر های شماره ۱، ۲، ۳ و دوست پسرتان پرنس عبدالله عربستان و دل همان تازیان را خوش نگهدارید.

ما میهنمان را به شغال ها و کفتار هائی مثل شما ها نمیدهیم .

پاینده ایران و ایرانی باغیرت
جاوید ایران شاهنشاهی

#سازماننگهبانانایران_جاوید
#جاویدشاه