بیانیه سازمان در خصوص پیمان نوین رضا شاه دوم

امروز، باید انتخاب کنید!

ما ایرانیان با همه کشورهای اروپائی دموکراسی خواه و احزاب سیاسی ، میخواهیم روی یک هدف تاریخی متمرکز شویم:
نجات ایران و نسل ایرانی
که ۴۱ سال پیش به گروگان گرفته شد!

تاریخ و آیندگان، قضاوت خواهند کرد.

پیمان نوین عهدی است بین همه مردم ایرانی، فرا قوم، فرا حزب، فرا دین.

امروز باید خط شفاف سیاسی داشته باشید و با این حرکت تاریخی در مشخص کردنجایتان به مردم ایران و اروپا نشان دهید که در پی تداوم دولت تروریستی ملایاننیستید.

طرف اول :
طرف جمهوری اسلامی ترور، اعدام ، اخلاس، تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگ،نسل کشی ایرانیان

در این امر اروپا ( آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، بلژیک ، …..) نقش دارند و این کشورها بهمردم ایران خیانت کردند و میکنند که با رژیم تروریستی و فاشیستی ملا یان روی میز ویا زیر میز همکاری مستقیم میکنند .

طرف دوم:
طرف ایران دموکراسی، آزادی ، نور، زندگی، امید، رفاه برای ایران و ایرانیان.

تذکر ما به عنوان اپوزیسیون رژیم فرقه تبهکار تروریستی به اتحادیه اروپا با پیماننوین مردم ایران همراه شدن میباشد.

امروز ما خواهش نمیکنیم ، بلکه انتظار داریم که اروپا مخصوصا آلمان و سیاستمداراناحزابش جای خود را به سرعت مشخص کرده و در کنار مردم ایران باشید برای نجاتایران

بنیانگذار سازمان نگهبانان ایران جاوید
آیدین خوشبنیانی