Author: Nidoik

 خانم مریم قجری

 خانم مریم قجری :
– پول را از عربستان سعودی میگیرید ، در عوض چه وعدهای به آنها میدهید ؟؟؟؟؟؟؟
– در زمان جنگ ایران با عراق ، از صدام حسین میلیون ها دلار گرفته و خیانتی که در جنگ ایران و عراق در خط مقدم به سربازان میهن ما داشتید. فراموش نکردهایم. مجاهدین خائن ستون پنجم شده و صدام و ارتش بعث را با گرفتن پول ، ساپورت نظامی و اطلاعاتی می‌کردند که علیه ارتش و نیروهای مردمی،، فرزندان راستین ایرانی که برای حفظ تمامیت ارضی و آب و خاک میجنگیدند ، به گلوله و توپ ببندند .
شما خائنین به ایران و مردمش ، ۳۷۰۰۰ سرباز بیگناه ایرانی را مجاهدین به قتل رساندند و با دشمنان دیرینه ایران ، همکاری کردند.

کم نیست ، خیانتی که در دوران پهلوی دوم در برابر مردم انجام دادید .، علیه شاه و نظامی که ایران و ایرانی را به افتخار جهانی رسانده بود.
تا تبلیغ برای آخوندها و گنده کردن آقای خمینی برای در دست گرفتن حکومت و عنقلاب و بنی صدر خائن را به عنوان نفوذ در کنار خمینی گذاشتید.

مجاهدین خلق این مارکسیست‌های عسلامی ،
گروهی رادیکال بوده و هستند که هزاران برابر از رژیم جمهوری فقیه ، تمامیت خواه تر و ضدایرانی تر و جنایتکارتر هستند. ،

با کدام شرف و هوییت این حرفهای مسخره را حفظ کرده و میگوئید.
احمق تر و خائن تر از شما ، همان کسانی که در آن سالن نشسته و پول گرفته‌اند که برای شما دست بزنند.
ایران و ایرانی با شرف به شما ها هیچ احتیاجی ندارد.
من یک زن ایرانیم و صدای مردم ستم دیده ایرانم .
بروید پیش شوهر های شماره ۱، ۲، ۳ و دوست پسرتان پرنس عبدالله عربستان و دل همان تازیان را خوش نگهدارید.

ما میهنمان را به شغال ها و کفتار هائی مثل شما ها نمیدهیم .

پاینده ایران و ایرانی باغیرت
جاوید ایران شاهنشاهی

#سازماننگهبانانایران_جاوید
#جاویدشاه

بعد از انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

بعد از انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ، به نظر بنده، قدم بعدی چین وارد کردن دختران مجرد و زیبای مجرد چینی تحت پوشش نیروی کار بسیار ارزان به ایران است ، با ورود این دختران به ایران و طنازی آنان برای جوانان کف کرده ایرانی و همیشه محروم از سکس ، و اینکه کاملا آموزش دیده اند که بی هیچ مهریه ای به عقد پسران تنبل ایرانی درآیند و پسران تن پرور و بیسواد و بی مدرک ایرانی درون خانه میخورند و می خوابندو تنها کاری که می کنند ، جفت گیری و درست کردن بچه است و دختران چینی هم مفت آمده اند و هم بیرون رفته و سر کار می روند . یک پسر بیکار ایرانی چگونه یک دختر زیبای چینی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترا که به ۳ زبان فارسی چینی و انگلیسی مسلط است و هیچ مهریه ای نمی خواهد و هیچ خرجی از پسر ایرانی نمی خواهد و خودش کار می کند و خودش بچه هایش را بزرگ می کند و تازه خرج پسر ایرانی هم می دهد ، را پس زده و نمی خواهد ؟؟!! یک پسر ایرانی بهتر از این چه می خواهد ؟؟!! فال و تماشا باهم آمده ، مفت مفت . اما یکهو بعد از ۱۰ _ ۲۰ سال وقتی ایرانی ها به خود می آیند که هر پسر ایرانی دارای ۴ و ۵ بچه از خانم چینی شده . و علایق پدربزرگان و مادر بزرگان ایرانی به نوه های دورگه ی چینی و ایرانی خود باعث عدم برخوردهای تند با جینی ها شده و بطور کاملا حساب شده و خزیده ، وقتی به خود می آییم که جمعیت این دورگه ها شده ۵۰ میلیون نفر . حالا دیگه ایرانی ها به هیچ طریقی نمی تونن چینی ها را بیرون کنند و یا برخلاف منافع این دورگه ها کاری انجام دهند . بعد از گذشت ۲۰ تا ۵۰ سال پدرو مادربزرگ های ایرانی و پدران ایرانی هم به علت کهولت سن از بین رفته و نسل نوه های دورگه ایرانی چینی که بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر هستند در ایران زمام امور را به دست خواهند گرفت و دیگر نام و نشانی از ایران نخواهد ماند .
جمعیت چین بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون نفر است و چنین هدف بسیار بزرگی را چین فقط با ۵ تا ۱۰ میلیون دختر چینی انجام می دهد .

( نویسنده : دکتر منصور بروجردیان )

فراخوان اعتراض ملی ایرانیان

فراخوان اعتراضی به فرقه تروریست و تبهکار برای جنایت علیه بشریت در ایران، کشتار بیرحمانه فرزندان ایران در طی ۴۱ سال ، و فروش مرزهای قانونی ایرانزمین به اربابان کومونیست چینی و روسی

در فرانکفورت روبروی راتهاوس:
‏Frankfurt Rathaus
‏Römerberg Platz
‏Um 17.00 Uhr am 25. Juli. 2020

پاینده ایران و ایرانی با هوییت
پیروزی نور بر تاریکی نزدیک است
جاوید ایران شاهنشاهی

‏⁧‫#سکوتجایزنیست‬⁩
‏⁧‫#پاینده_ایران‬⁩
#نهبهتکرار۱۹۱۹
#TheShadowOf1919
‏#FreeIRpoliticalPrisoners
#جاویدشاه
#بدونشاهزادههرگز
#بدونشاههرگز
#بدونپهلویهرگز
#بدوناوهرگز
‏#persiangulf
‏ #Iran
#آبان
#کنارک
#براندازم
#ایرانراپس_میگیریم‬⁩‬
‫⁧‫#خلیج_فارس‬⁩‬
‫⁧‫#تمامیت_ارضی‬⁩‬
‫⁧‫#پهلویسم‬⁩‬‬⁩‬
‫⁧‫⁧‫#رضاشاهروحت_شاه‬⁩ ‬ ‬
‫⁧‫#نور_پهلوی‬⁩‬
‫ ⁧‫#فرقه_تبهکار
#دیگربساست
#ایران
#فرقه_تبهکار
#پهلوی
#نافرمانی_مدنی
#شهبانو‬
#ارتشفدایملت
#ملتفدایارتش
#یکملتیکپرچمیکیکپادشاه

اطلاعیه سازمان درخصوص وقایع تجمع کلن و برخورد با پادشاهی خواهان

هممیهنان گرامی ،
همیشه ببینید چه گروهی، چه کسی فراخوان داده و اجازه پلیس گرفته .
در کلن فردی به اسم بهرام آبار که توده ای و ملا مصدقی است و در سال‌های ۵۳- ۵۷ در کنفدراسیون بوده ، امروز فراخوان میدهد و طیف پادشاهی راستین باید بداند که نباید آنجا شرکت کند.
فعالین به نماینده گی چه جناحی به یک فراخوان عکس العمل نشان میدهد.
امروز باید در جهت درست با
ایده او لوژی هموند و همسو حرکت کنیم .
افرادی که با سازمان نگهبانان ایران جاوید هموند هستند و میهندوست و پادشاهی خواهند ، از طرف سازمان نمیتوانند همکاری با خائنین و مزدوران داشته باشند ، مگر اینکه شخصا و از روی خواست شخصی رفته باشند .
برای افراد پادشاهی خواهی که در فراخوان کلن مورد تهدید و تمسخر و توهین مزدوران قرار گرفتند ، بسیار متاسفیم.

سازمان نگهبانان ایران جاوید در مدت ۴۱ سال گذشته فقط یک سازمان پادشاهی خواه بوده و با سازمانهای دیگر همسوئی ندارد.
خط سازمان ما مشخص است در مورد افرادی که به فراخوانهای دیگر میروند ، هیچگونه مسئولیتی نمیپذیریم .
معاون رسمی و حقوقی سازمان نگهبانان ایران جاوید و سازمان مشروطه پادشاهی پارلمانی

فرانکفورت / آلمان

نکته مهم : به فراخوانهای سازمان که فقط در این صفحه از طرف جناب خوشبنیانی و رویا عبدی پخش میشود توجه کنید !

نه به واگذاری کشور به چین

بیطرفی = بیشرفی
بیتفاوتی = بی هویتی
نه به واگذاری کشور به چین

قانون اساسی اصل ۱۵۳ :
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، سیاسی و فرهنگ و ارتش ، و دیگر شئون کشور شود ، ممنوع است .

کجا هست ارتش بی غیرتی که که قسم خورده اند که تمامی ارضی را حفظ کند ؟
غیرت و شرف مردم ایرانی کجاست ؟

خائنین ۵۷، عرزشی ها و بسیجی ها و سپاه بی غیرتی که میگفتند ، شاه ، بحرین را داد ، رفت ! چرا امروز که ایران را بین چین و روسیه کومونیست تقسیم کرده‌اند، خفه غان گرفته‌اند ؟

آیا خلیج فارس و ایران ما امروز یک بابک خرمدین ، یا رئیس علی دلواری ، ستار خان ، آرش کمانگیر ، کاوه آهنگر و دیگری می‌طلبد؟
سخنم با مردان جنگ است ، مردان سپاه سه گانه این آب و خاک میهنمان است.
ای نظامیان با غیرت، آیا در سوگندنامه شما دفاع از آب و خاک و تمامیت ارضی ایران تاکید نشده، آیا در قانون اساسی کشور حضور ارتش بیگانه به هر عذر و بهانه ای مردود شمرده نشده؟ پس امروز چه بر سر تو آمده که اینچنین بی تفاوت شده اید؟
این مسئله دیگر نان و آب نیست، گرسنگی هموطنانت نیست که از آن چشم پوشی کنی.

آری امروز بر توی با شرف واجب است که از شرافت سربازی خود، که همانا پاسداری از مام میهن است دفاع کنی. بپا خیز و این ننگ ابدی را به خود راه مده. به یاد داشته باش، دیر زمانی نیست که یک میلیون شهید برای این آب و خاک به خون غلطیده اند و حتی زنده به گور شده‌اند .
در فردای ایران تو مسولیت این ننگ را به دوش خواهی کشید.

آلمان / فرانکفورت
سازمان نگهبانان ایران جاوید

پاینده ایران و ایرانی باشرف
جاوید ایران شاهنشاهی

#سازماننگهبانانایران_جاوید
#جاویدشاه

باران می بارد گریان از امشب در انتظار مریمی در بند اسیر نامردان نامرد عالم

باران می بارد گریان از امشب در انتظار مریمی در بند اسیر نامردان نامرد عالم .
تو بگو که چگونه باید نوشت این داستان ؟
مگر تو فرزند نداری ؟
مگر تو فرزند کسی نیستی ؟
اما می نویسم داستانی تکراری که هزاران هزار بار تکرار شد تکرار در این ۴۱ سال ننگین با هق هق گریه به پهنای رخسار و بغضی فرو خورده و چشمی خوناب گریان با یک بیستون فریاد ریشه دارو دردی نگفته و نهفته چون دماوند اما پایدار و استوار و آماده طغیان،،،،،،،،
مریم سامقانی اسیر دژخیمان است و فرزند ۵ ساله اش باران تنها و گریان در ایران ما !
به ما بپیوندید برای آزادی و رهایی ایران و ایرانیان از زیر ستم دژخیمان جنایتکار اشغالگر خلیفه شیعیان حاکم و بیگانگان متجاوز به تمامیت ارضی ایران !
مرگ و ننگ باد بر تمامی بنیانگذاران جمهوری اسلامی و جمهوریخواهان و سهامداران بهمن ۵۷ با تمام ایل و تبارشان ، زیرا ما نه خواهیم بخشید و نه فراموش خواهیم کرد و حتی لبخند و سکوت بی تفاوتی دوستان را بیاد خواهیم داشت !
بدانید و آگاه باشید که باید بزودی جوابگوی ملت ایران باشید خائنین مزدوران بیگانه پرست .
زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
پاینده و جاوید ایران پادشاهی
برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید

Objection to the Iran-China agreement on the transfer of Kish Island and the Persian Gulf

According to the international laws and the constitution of our country, Iran, the 25-year contract of the regime of Islamic criminals with China

Dear compatriots

Once again, the criminal sect of the illegitimate Islamic Republic of Iran (23% of the votes in the last elections) tried to kidnap the 41-year-old homeland and our compatriots.

Illegal transfer of the Caspian Sea to establish a Russian military base and
Giving Persian Gulf resources to the Chinese
And now they are selling oil and gas for free (the national wealth of the Iranian people) from the Iranian-Iranian sea route to China, where the communist masters of the Red and Black reactionary clergy are contracting.
An illegal 25-year contract on the verge of being signed is impossible without the vote of the people of the country.

Iran’s Javed Guardian Organization has repeatedly protested to the United Nations Security Council, the European Union, the Chinese government, and Russia against the protests by the Iranian people and the opposition.

The wealth and possessions of the Iranian people are not the inheritance of your fathers, which they give to the lords of the Communists and the looters.

Germany / Frankfurt
Javid Iran Guardians Organization

Copy to, Embassy of China, United Nations, European Union

اعتراض به قرارداد ایران و چین در مورد واگذاری جزیره کیش و خلیج فارس

طبق قوانین بین‌المللی و قانون اساسی کشورمان ایران ، قرارداد ۲۵ ساله رژیم تبهکاران اسلامی با چین

هم میهنان گرامی

باری دیگر فرقه تبهکار جمهوری اسلامی غیر مشروع ایران ( ۲۳٪ آراء در آخرین انتخابات ) پس از گروگانگیری ۴۱ ساله میهن و هممیهنانمان ، سعی به

* واگذاری غیر قانونی دریای مازندران برای برقراری پایگاه نظامی روسیه و
* دادن منابع خلیج فارس به چینی‌ها
* و اکنون دست به فروش مجانی نفت و گاز ( ثروت ملی مردم ایران ) از جاده‌های دریائی ایران به کشور چین که اربابان کومونیست اخوند های ارتجاع سرخ و سیاه هستند، بستن قرارداد را دارند.
* قرارداد ۲۵ ساله‌ای غیر قانونی که در آستانهء امضاء شدن است بدون رأی مردم کشور غیر ممکن میباشد.

سازمان نگهبانان ایران جاوید در مورد اعتراض از طرف مردم ایران و اپوزیسیون در چند مورد اعتراض خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و اتحادیه اروپا و دولت چین و روسیه اعلام نموده است.

ثروت و دارائی ملت ایران ، ارث پدریتان نیست که برایگان به اربابان کومونیست و چپاولگران میبخشند.

آلمان / فرانکفورت
سازمان نگهبانان ایران جاوید

تبریک تیرگان

تیرگان یکی از جشن‌های باستانی برابری روز و ماه در گاهشماری ایران باستان است .
تیر ایزد نگهدارنده باران است ، جشن آزادی و آزادگی،
جشن پاک شدن و دوباره شدن و آغاز سرزندگی و شادمانی ،
جشن رهایی از رنج و کین دشمنان، جشن حماسه رهایی تیر آرش از کمانش.
تیرگان بر همگان فرخنده و خجسته باد
سازمان نگهبانان ایران جاوید

این اهریمن زمان است

این اهریمن زمان است .
خونخواره رکس آبادان تا همین آبان .
افتخار بر گورهای بی نشان و فرزندان ایران را پای چوبه دار و یا در زندان و در خون جوانان ما شناور و خندان !
گویی که ایران را عید قربان کرده اند این دژخیمان تازی تبار .
آسیاب خون گرگان را تکرار در تکرار حتی برای روز مبادا و فرار خود ،،،،،،
مرگ را وعده گاه ایران و ایرانی کرده اند این تازی تباران .
اینان که در بهترین عید خود قربان میکنند بدان که با ایران و ایرانی چه میکنند !
ننگ هم حتی برایتان اندک میباشد
تف دو صد تف بر تو آئین پست و پیروان تو !
پاینده و پیروز ایران پادشاهی

پاینده ایران و ایرانی باغیرت
جاوید ایران شاهنشاهی