Category: اطلاعیه ها

فراخوان اعتراض ملی ایرانیان

فراخوان اعتراضی به فرقه تروریست و تبهکار برای جنایت علیه بشریت در ایران، کشتار بیرحمانه فرزندان ایران در طی ۴۱ سال ، و فروش مرزهای قانونی ایرانزمین به اربابان کومونیست چینی و روسی

در فرانکفورت روبروی راتهاوس:
‏Frankfurt Rathaus
‏Römerberg Platz
‏Um 17.00 Uhr am 25. Juli. 2020

پاینده ایران و ایرانی با هوییت
پیروزی نور بر تاریکی نزدیک است
جاوید ایران شاهنشاهی

‏⁧‫#سکوتجایزنیست‬⁩
‏⁧‫#پاینده_ایران‬⁩
#نهبهتکرار۱۹۱۹
#TheShadowOf1919
‏#FreeIRpoliticalPrisoners
#جاویدشاه
#بدونشاهزادههرگز
#بدونشاههرگز
#بدونپهلویهرگز
#بدوناوهرگز
‏#persiangulf
‏ #Iran
#آبان
#کنارک
#براندازم
#ایرانراپس_میگیریم‬⁩‬
‫⁧‫#خلیج_فارس‬⁩‬
‫⁧‫#تمامیت_ارضی‬⁩‬
‫⁧‫#پهلویسم‬⁩‬‬⁩‬
‫⁧‫⁧‫#رضاشاهروحت_شاه‬⁩ ‬ ‬
‫⁧‫#نور_پهلوی‬⁩‬
‫ ⁧‫#فرقه_تبهکار
#دیگربساست
#ایران
#فرقه_تبهکار
#پهلوی
#نافرمانی_مدنی
#شهبانو‬
#ارتشفدایملت
#ملتفدایارتش
#یکملتیکپرچمیکیکپادشاه

اطلاعیه سازمان درخصوص وقایع تجمع کلن و برخورد با پادشاهی خواهان

هممیهنان گرامی ،
همیشه ببینید چه گروهی، چه کسی فراخوان داده و اجازه پلیس گرفته .
در کلن فردی به اسم بهرام آبار که توده ای و ملا مصدقی است و در سال‌های ۵۳- ۵۷ در کنفدراسیون بوده ، امروز فراخوان میدهد و طیف پادشاهی راستین باید بداند که نباید آنجا شرکت کند.
فعالین به نماینده گی چه جناحی به یک فراخوان عکس العمل نشان میدهد.
امروز باید در جهت درست با
ایده او لوژی هموند و همسو حرکت کنیم .
افرادی که با سازمان نگهبانان ایران جاوید هموند هستند و میهندوست و پادشاهی خواهند ، از طرف سازمان نمیتوانند همکاری با خائنین و مزدوران داشته باشند ، مگر اینکه شخصا و از روی خواست شخصی رفته باشند .
برای افراد پادشاهی خواهی که در فراخوان کلن مورد تهدید و تمسخر و توهین مزدوران قرار گرفتند ، بسیار متاسفیم.

سازمان نگهبانان ایران جاوید در مدت ۴۱ سال گذشته فقط یک سازمان پادشاهی خواه بوده و با سازمانهای دیگر همسوئی ندارد.
خط سازمان ما مشخص است در مورد افرادی که به فراخوانهای دیگر میروند ، هیچگونه مسئولیتی نمیپذیریم .
معاون رسمی و حقوقی سازمان نگهبانان ایران جاوید و سازمان مشروطه پادشاهی پارلمانی

فرانکفورت / آلمان

نکته مهم : به فراخوانهای سازمان که فقط در این صفحه از طرف جناب خوشبنیانی و رویا عبدی پخش میشود توجه کنید !

من پادشاهی خواه هستم

من پادشاهی خواه هستم ،من سلطنت طلب نیستم ٫ من جمهوری خواه نیستم ٫ من سرباز بیگانه در خانه نیستم ٫ پادشاهی ریشه سرزمین من است و با هر که با ریشه هایم دشمن باشد ٫ چنانکه فردوسی بزرگ گفت :

من او را دشمن و همکار اهریمن می دانم و همیشه به تکرار این پند را می خوانم : هر آنکس و ناکس که بر پادشاه دشمن است روانش پرستار اهریمن است !

پاینده و پیروز ایران پادشاهی برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید