Category: بیانیه ها

نه به واگذاری کشور به چین

بیطرفی = بیشرفی
بیتفاوتی = بی هویتی
نه به واگذاری کشور به چین

قانون اساسی اصل ۱۵۳ :
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، سیاسی و فرهنگ و ارتش ، و دیگر شئون کشور شود ، ممنوع است .

کجا هست ارتش بی غیرتی که که قسم خورده اند که تمامی ارضی را حفظ کند ؟
غیرت و شرف مردم ایرانی کجاست ؟

خائنین ۵۷، عرزشی ها و بسیجی ها و سپاه بی غیرتی که میگفتند ، شاه ، بحرین را داد ، رفت ! چرا امروز که ایران را بین چین و روسیه کومونیست تقسیم کرده‌اند، خفه غان گرفته‌اند ؟

آیا خلیج فارس و ایران ما امروز یک بابک خرمدین ، یا رئیس علی دلواری ، ستار خان ، آرش کمانگیر ، کاوه آهنگر و دیگری می‌طلبد؟
سخنم با مردان جنگ است ، مردان سپاه سه گانه این آب و خاک میهنمان است.
ای نظامیان با غیرت، آیا در سوگندنامه شما دفاع از آب و خاک و تمامیت ارضی ایران تاکید نشده، آیا در قانون اساسی کشور حضور ارتش بیگانه به هر عذر و بهانه ای مردود شمرده نشده؟ پس امروز چه بر سر تو آمده که اینچنین بی تفاوت شده اید؟
این مسئله دیگر نان و آب نیست، گرسنگی هموطنانت نیست که از آن چشم پوشی کنی.

آری امروز بر توی با شرف واجب است که از شرافت سربازی خود، که همانا پاسداری از مام میهن است دفاع کنی. بپا خیز و این ننگ ابدی را به خود راه مده. به یاد داشته باش، دیر زمانی نیست که یک میلیون شهید برای این آب و خاک به خون غلطیده اند و حتی زنده به گور شده‌اند .
در فردای ایران تو مسولیت این ننگ را به دوش خواهی کشید.

آلمان / فرانکفورت
سازمان نگهبانان ایران جاوید

پاینده ایران و ایرانی باشرف
جاوید ایران شاهنشاهی

#سازماننگهبانانایران_جاوید
#جاویدشاه

Objection to the Iran-China agreement on the transfer of Kish Island and the Persian Gulf

According to the international laws and the constitution of our country, Iran, the 25-year contract of the regime of Islamic criminals with China

Dear compatriots

Once again, the criminal sect of the illegitimate Islamic Republic of Iran (23% of the votes in the last elections) tried to kidnap the 41-year-old homeland and our compatriots.

Illegal transfer of the Caspian Sea to establish a Russian military base and
Giving Persian Gulf resources to the Chinese
And now they are selling oil and gas for free (the national wealth of the Iranian people) from the Iranian-Iranian sea route to China, where the communist masters of the Red and Black reactionary clergy are contracting.
An illegal 25-year contract on the verge of being signed is impossible without the vote of the people of the country.

Iran’s Javed Guardian Organization has repeatedly protested to the United Nations Security Council, the European Union, the Chinese government, and Russia against the protests by the Iranian people and the opposition.

The wealth and possessions of the Iranian people are not the inheritance of your fathers, which they give to the lords of the Communists and the looters.

Germany / Frankfurt
Javid Iran Guardians Organization

Copy to, Embassy of China, United Nations, European Union

اعتراض به قرارداد ایران و چین در مورد واگذاری جزیره کیش و خلیج فارس

طبق قوانین بین‌المللی و قانون اساسی کشورمان ایران ، قرارداد ۲۵ ساله رژیم تبهکاران اسلامی با چین

هم میهنان گرامی

باری دیگر فرقه تبهکار جمهوری اسلامی غیر مشروع ایران ( ۲۳٪ آراء در آخرین انتخابات ) پس از گروگانگیری ۴۱ ساله میهن و هممیهنانمان ، سعی به

* واگذاری غیر قانونی دریای مازندران برای برقراری پایگاه نظامی روسیه و
* دادن منابع خلیج فارس به چینی‌ها
* و اکنون دست به فروش مجانی نفت و گاز ( ثروت ملی مردم ایران ) از جاده‌های دریائی ایران به کشور چین که اربابان کومونیست اخوند های ارتجاع سرخ و سیاه هستند، بستن قرارداد را دارند.
* قرارداد ۲۵ ساله‌ای غیر قانونی که در آستانهء امضاء شدن است بدون رأی مردم کشور غیر ممکن میباشد.

سازمان نگهبانان ایران جاوید در مورد اعتراض از طرف مردم ایران و اپوزیسیون در چند مورد اعتراض خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و اتحادیه اروپا و دولت چین و روسیه اعلام نموده است.

ثروت و دارائی ملت ایران ، ارث پدریتان نیست که برایگان به اربابان کومونیست و چپاولگران میبخشند.

آلمان / فرانکفورت
سازمان نگهبانان ایران جاوید

تبریک تیرگان

تیرگان یکی از جشن‌های باستانی برابری روز و ماه در گاهشماری ایران باستان است .
تیر ایزد نگهدارنده باران است ، جشن آزادی و آزادگی،
جشن پاک شدن و دوباره شدن و آغاز سرزندگی و شادمانی ،
جشن رهایی از رنج و کین دشمنان، جشن حماسه رهایی تیر آرش از کمانش.
تیرگان بر همگان فرخنده و خجسته باد
سازمان نگهبانان ایران جاوید

فرقه خونخوار

این فرقه خونخواره خلیفه شیعیان حاکم بر ایران همچنان آزادانه فرزندان دلیر ایران را با وقاحت از رکس آبادان و تا همین آبان ماه کشته و می‌کشند و خواهد کشت و فرزندان دلیر ایرانمان پای چوبه دار و یا در زندانند و اکنون زمان آن می‌باشد که من و تو و ما شویم و به پا خیزیم و بنیاد ریشه این اندیشه جمهوری و جمهوری خواهان سیاه سهامداران بهمن ۵۷ سرد ننگین را از بنیادش بر اندازیم و بگور تاریخ بسپاریم و فرزندان اسیر در بند دژخیمان فرقه خلیفه خونخواره شیعیان حاکم بر ایران را نجات بخشیم کنون سرنوشت این دلیران بدست من و شما می‌باشد! بیاد بسپارید که سکوت ما نشانه شراکت و همکاری با این دژخیمان در قتل فرزندان ایران می‌باشد سکوت و بی تفاوتی تو نشانه خیانت و همکاری در قتل فرزندان دلیر دربند ایران مان می‌باشد ! پاینده و پیروز ایران پادشاهی برافراشته باد درفش کاویانی سازمان نگهبانان ایران جاوید

پیوند پیوند

هموطنان ،ای وارثان این وطن ، تا سپیده گان خورشید جاودان
پیوند پیوند ،‌همگام و هم صدا ، راسخ واستوار و پیکار گر ، چون بابک لبخند زنان بر مرگ در صفی متحد و دشمن شکن باهم ، برای آزادی فرزندان دلیر ایران دربند فرقه اشغالگر تبهکاران خلیفه شیعیان حاکم بر امت .
پاینده و پیروز ایران پادشاهی
برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید

باید به که پناه برد از این همه درد ؟

باید به که پناه برد از این همه درد ؟
دردی که چون خوره به جانم افتاد !
ریشه هایم را به باد داد !
کاش گورکن تیشه را به دست فرهاد می داد !
داستان کشور من هست و ملت من !
داستان نامردان گندم فروش جو نما
داستان گرگهای نقاب پوش !
داستان امتی موج سوار و خودجوش و کفن پوش !
به که باید گفت این همه درد را ؟
به که باید گفت که چه کردند نامردان نامرد ٫ وارثان سهامدار بهمن سرد و سیاه ننگین ۵۷ ؟
به که باید پناه برد از این همه درد ؟
آهای نامردان ! آهای نامردان
ننگتان باد ٫ ننگ بر بهشت تان باد ٫ ننگ بر اندیشه ریشه شیعه پلیدتان باد ٫ ننگ بر اندیشه ریشه بنیانتان باد !
آهای ستایندگان فریبنده انسان ( آدم &هوا ) آهای پرستش کنندگان اندوه و سیاه و همیشه عزادار روضه خوان !
آهای وارثان گورهای انبوه بیشمار ٫
سوگند و سوگند به ایرانم به
آغاز پایانت سلام کن
من ایرانم ٫ تو ایرانی ٫ ما با پادشاه ایرانیم !
پاینده و پیروز ایران پادشاهی
برافراشته درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید

بیانیه سازمان در خصوص سرنوشت ایران و ایرانی

امروز سرنوشت ایران و ایرانی
توسط کفش هایی که پوشیده ایم رقم نمی خورد، بلکه به قدم های که برمی داریم
بستگی دارد !

سازمان نگهبانان ایران جاوید و سازمان مشروطه پادشاهی پارلمانی
به بنیانگذاری جناب آیدین خوشبنیانی
در ۴۱ سال گذشته ، همیشه صدای
مردم درونمرز بوده و در روز های گذشته ،
با تدویننامه ای بسیار محکم باری دیگر
اعتراضی و خشم ، ایران و ایرانیان را در راستای صادرشدن حکم اعدام فرزندان میهن، که از فرقه تبهکار بدون مشروعیت
قانونی و با لغوقوانین حقوق بشری
بین‌المللی صادر شده ، اعلام کردیم .

سازمانها و دیپلمات های بین‌المللی در
آمریکا و اروپا به ترتیب زیر نامه ما را بهزبانهای انگلیسی و آلمانی دریافت کردند.

۱- اتحادیه اروپا
۲- امنیستی اینترنشنال
۳- سازمان ملل
۴- کمیته حفظ حقوق بشر
۵- مجلس سنای آلمان

امروز در این شرایط حساس میهن سکوت بزرگ‌ترین خیانت به هوییت ملی ماست و ازتمام رسانه ها خواهشمندیم که در این جنایات شرکت نکرده و وظیفه شفافسازی وآگاهی رسانی خود را انجام دهند.

ایران را پس خواهیم گرفت و
با رضا شاه دوم پهلوی سوم و پهلویسم دوباره خواهیم ساخت .

پاینده ایران و ایرانی با شرف
جاوید ایران شاهنشاهی

بنیانگذار سازمان ها
آیدین خوشبنیانی

بیانیه سازمان در مورد اعدام جوانان میهن

امروز سرنوشت ایران و ایرانی
توسط کفش هایی که پوشیده ایم رقم نمی خورد، بلکه به قدم های که برمی داریم
بستگی دارد !

سازمان نگهبانان ایران جاوید و سازمان مشروطه پادشاهی پارلمانی
به بنیانگذاری جناب آیدین خوشبنیانی
در ۴۱ سال گذشته ، همیشه صدای
مردم درونمرز بوده و در روز های گذشته ،
با تدویننامه ای بسیار محکم باری دیگر
اعتراضی و خشم ، ایران و ایرانیان را در راستای صادرشدن حکم اعدام فرزندان میهن، که از فرقه تبهکار بدون مشروعیت
قانونی و با لغوقوانین حقوق بشری
بین‌المللی صادر شده ، اعلام کردیم .

سازمانها و دیپلمات های بین‌المللی در
آمریکا و اروپا به ترتیب زیر نامه ما را بهزبانهای انگلیسی و آلمانی دریافت کردند.

۱- اتحادیه اروپا
۲- امنیستی اینترنشنال
۳- سازمان ملل
۴- کمیته حفظ حقوق بشر
۵- مجلس سنای آلمان

امروز در این شرایط حساس میهن سکوت بزرگ‌ترین خیانت به هوییت ملی ماست و ازتمام رسانه ها خواهشمندیم که در این جنایات شرکت نکرده و وظیفه شفافسازی وآگاهی رسانی خود را انجام دهند.

ایران را پس خواهیم گرفت و
با رضا شاه دوم پهلوی سوم و پهلویسم دوباره خواهیم ساخت .

پاینده ایران و ایرانی با شرف
جاوید ایران شاهنشاهی

بنیانگذار سازمان ها
آیدین خوشبنیانی