Tag: مریم سامقانی

باران می بارد گریان از امشب در انتظار مریمی در بند اسیر نامردان نامرد عالم

باران می بارد گریان از امشب در انتظار مریمی در بند اسیر نامردان نامرد عالم .
تو بگو که چگونه باید نوشت این داستان ؟
مگر تو فرزند نداری ؟
مگر تو فرزند کسی نیستی ؟
اما می نویسم داستانی تکراری که هزاران هزار بار تکرار شد تکرار در این ۴۱ سال ننگین با هق هق گریه به پهنای رخسار و بغضی فرو خورده و چشمی خوناب گریان با یک بیستون فریاد ریشه دارو دردی نگفته و نهفته چون دماوند اما پایدار و استوار و آماده طغیان،،،،،،،،
مریم سامقانی اسیر دژخیمان است و فرزند ۵ ساله اش باران تنها و گریان در ایران ما !
به ما بپیوندید برای آزادی و رهایی ایران و ایرانیان از زیر ستم دژخیمان جنایتکار اشغالگر خلیفه شیعیان حاکم و بیگانگان متجاوز به تمامیت ارضی ایران !
مرگ و ننگ باد بر تمامی بنیانگذاران جمهوری اسلامی و جمهوریخواهان و سهامداران بهمن ۵۷ با تمام ایل و تبارشان ، زیرا ما نه خواهیم بخشید و نه فراموش خواهیم کرد و حتی لبخند و سکوت بی تفاوتی دوستان را بیاد خواهیم داشت !
بدانید و آگاه باشید که باید بزودی جوابگوی ملت ایران باشید خائنین مزدوران بیگانه پرست .
زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
پاینده و جاوید ایران پادشاهی
برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید